Váš bezpečnostný partner

: +421 918 699 399
: +421 903 301 343
facebook:     instagram:

Termovízne meranie

Termovízne meranie

Termovízne meranie predstavuje nedeštruktívnu metódu diagnostiky a jej činnosť, pri ktorej sa pomocou termokamery zisťuje informácia o rozložení teploty na povrchu snímaného objektu. Takéto meranie umožňuje odhaliť poruchy, opotrebenia alebo chybné časti nie len pri elektrických zariadeniach, ale tiež pri stavebných konštrukciách a priemyselných technologických zariadeniach. Umožňuje včasné odhalenie porúch prejavujúcich sa zvýšeným tepelným vyžarovaním, čo vám prinesie zníženie nákladov na odstraňovanie porúch a údržbu. Výsledkom termovízneho merania je grafický záznam teplotného obrazu povrchu snímaného telesa – termogram. Vzájomným porovnaním povrchových teplôt zariadení (medzi fázami, medzi poľami a pod.) je možné lokalizovať miesta s vyšším oteplením, ktoré signalizujú možnú poruchu. V prípade lokalizácie poruchy zvýšená teplota súvisí aj s vyššími stratami pri prenose energie a zrýchlenie starnutia samotného zariadenia, prípadne možnosť poškodenia ďalších zariadení v okolí.
Termovízne meranie je možné vykonávať za plnej prevádzky zariadení, preto neovplyvňuje plynulosť výroby a jeho pravidelným vykonávaním je možné zaistiť vyššiu bezporuchovosť zariadení a tým aj vyššiu ekonomickosť prevádzky.

Ako mi pomôže termovízia?

 • Možnosť odhalenia úniku tepla, tepelných mostov a rôznych porúch kotlov, kúrenia, chýb a závad, ktoré sú voľným okom neviditeľné.
 • Pred zateplením budovy zistiť, kde je najväčší únik tepla a na ktoré miesta je potrebné sústrediť pozornosť.
 • Možnosť presvedčiť svojich susedov o prípadnej potrebe zateplenia.
 • Po zateplení skontrolovať účinnosť použitej izolácie a celkovú účinnosť zateplenia.
 • Termodiagnostika zariadení v priemysle počas prevádzky, bez nutnosti odstávky.
 • Detekcia tepelných rozvodov, podlahového kúrenia, úniku chladu z chladiarenských a mraziarenských zariadení.
 • Nájdenie poškodenej časti vodovodného potrubia, zistenie bezpečnosti krbu a tesnosti komínu.
 • Odhalenie prehrievania motorov, prehrievania ložísk, prehrievania pripojovacích svoriek elektrických rozvodov .
 • Zistenie oteplenia spínacích zariadení, rôzne skraty.
 • Detekcia vadných článkov solárnych panelov FVE.
 • Teplota ľudského tela, alebo tela zvieraťa, sledovanie prekrvenia, identifikácia zápalu/ zvýšená teplota.

Využitie v oblasti elektrotechniky

Významné uplatnenie má táto metóda nielen v priemysle pri pravidelnej kontrole stavu elektrických zariadení. Môžeme ňou merať elektrické zariadenia v prevádzke i pod napätím. Využitie termokamery je pri revízii elektrických zariadení všestranné. Vieme odhaliť poruchu na elektrickej inštalácii skôr, než sa táto porucha prejaví, a tak predísť budúcim komplikáciám.
Zaznamenané teplotné rozdiely na vodičoch, svorkách a i. sú potom cenným podkladom pre optimalizáciu zaťaženia elektrickej siete. Takisto poslúžia pri revízii elektrických zariadení z hľadiska bezpečnosti a bezpečnosti požiarnej prevencie.

Špecifické podmienky pre termomeranie budov

 • Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by mal byť minimálne 10°C po dobu 10 hodín. Je vhodné nechať objekt pred meraním dobre vyhriať. Čím je rozdiel teplôt interiéru a exteriéru väčší, tým lepšie.
 • Nevhodné je merať, ak na budovu dopadá priame slnečné svetlo, za hustého dažďa, sneženia a hmly.
 • Merať je najvhodnejšie skoro ráno pred východom slnka, prípadne neskoro večer, alebo aj v noci.
 • Pred meraním je potrebné mať zatvorené okná, dvere a ventiláciu.

Ponúkame: zhotovenie termografických snímkov profesiálnou termokamerou využívajúcu patentovanú technológiu IR-Fusion  s následným vypracovaním protokolu merania s obrazovou dokumentáciou. 

Cena termovízneho merania

Ceny za termovízne meranie je individuálna a závisí od celkového objemu prác, počtu meraných objektov, časovej náročnosti na realizáciu merania a následné vyhodnotenie a spracovanie nameraných výsledkov.
Do výslednej ceny nie sú zahrnuté dopravné a režijné náklady.
Z uvedeného dôvodu koncovú cenu pre objednávateľa stanovujeme individuálne po vzájomnej dohode.

Informatívny cenník termovíznych meraní:

Rodinný dom Exteriér 50 €
Interiér dohodou
Bytový dom Exteriér dohodou
Interiér dohodou
Elektro rozvodnica 35 €
elektroinštalácia 60 €
stroje – prístroje 50€
Rozvod tepla Exteriér dohodou
Interiér 60 €
Priemysel 30 € / 60 min
Protokol merania color 0,90€ / strana
Možnosť uplatnenia zliav.
  Ceny sú uvedené bez DPH.

V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu.