Váš bezpečnostný partner

: +421 918 699 399
: +421 903 301 343
facebook:     instagram:

Revízie elekrických zariadení

Ponuka revízií elektrických zariadení

Bezpečnosť elektrických zariadení
je schopnosť elektrického zariadenia neohrozovať ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok a okolité prostredie za stanovených podmienok prevádzky elektrickým prúdom, napätím, alebo javmi vyvolanými účinkami elektriky. Pre zachovanie bezpečia je potrebné vykonávať pravidelné revízie elektrických zariadení.

 

Prečo je potrebné vykonávať
odborné prehliadky a odborné skúšky ( ďalej len „OPaOS“) – „revízie“
vyhradených technických zariadení (ďalej len „VTZ“)

· Lebo revíziu potrebujete ku kolaudácii a vyžadujú to platné zákony, nariadenia vlády a príslušné vyhlášky.
· Aby ste zamedzili možnému úrazu elektrickým prúdom a znížili riziko nebezpečenstva požiarov.
· Aby ste zistili stav elektrického zariadenia.
· Aby ste zistili stav elektroinštalácie pri kúpe domu alebo bytu.
· Aby ste zistili stav elektroinštalácie pri zmene nájomníka – užívateľa v dome alebo byte.
· Aby ste zistili poruchy zariadení skôr, ako sa prejavia a tak ušetrili na následných opravách.
· Potrebujete ju ku kolaudácii domu, bytu, kancelárií, škôl, skladov a priemyselných objektoch.
· Lebo to vyžadujú platné zákony, nariadenia vlády a príslušné vyhlášky.
· Pri vyšetrovaní príčin úmrtia, úrazu, požiaru alebo poistnej udalosti, tak poverený orgán preveruje či boli vykonané OPaOS vyhradených technických zariadení.
· Lebo Vám môže kontrolný orgán (Inšpektorát práce) uložiť sankciu.
· Lebo vykonávanie revízií je jedeným z požiadaviek certifikácie ISO.

Ale hlavne pre to, že:

povinnosť vykonávať overenie funkčnosti novovzniknutého či zrekonštruovaného elektrického zariadenia východiskovou revíziou upravuje zákon o BOZP č. 124/2006 Z.z., § 9 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., a čl. 2.1 STN 33 1500. Vyhláška č.508/2009Z.z. zaraďuje elektrické zariadenia medzi vyhradené technické zariadenia (Príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.) a preto je povinnosťou prevádzkovateľov týchto zariadení vykonávať v stanovenom časovom intervale odborné prehliadky a skúšky týchto elektrických zariadení…

§ 13
(1) Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa preveruje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 10 a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

A v zmysle § 9 ods. 1 písm. a/ zákona č. 124/2006 Z.z. ste povinný:

§ 9
Kontrolná činnosť

(1) Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať
a) stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,

(2) Zamestnávateľ (teda aj SZČO) je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou.

Ponúkame Vám odborné prehliadky a odborné skúšky – revízie elektrických zariadení a blezkozvodov
v zmysle platných STN.

  • Východiskové Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6
  • Pravidelné Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6
  • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600
  • Revízie a kontroly elektrických spotrebičov, kancelárskej techniky ( počítače, tlačiarne, kopírky, fax a pod.) počas ich používania v zmysle STN 33 1610
  • Revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204-1
  • Revízie systému ochrany pre bleskom LPS v zmysle súboru noriem STN EN 62305
  • Vykonávame OPaOS VTZ-E v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu s napätím do 1000V.
  • Špecializujeme sa na OPaOS VTZ-E pre elektrické zabezpečovacie systémy, kamerové systémy, prístupové a dochádzkové systémy, automatické brány.

Starosti prenechajte na NÁS!


· Zahoďte starosti so strážením termínov a nestrácajte tak Váš drahocenný čas!
· Termíny a dokumentácie realizovaných objektov máme uložené a tak vieme, kedy je potrebné u Vás vykonať OPaOS konkrétneho VTZ.

V prípade záujmu o revíziu elektrických zariadení, nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu.