Váš bezpečnostný partner

: +421 918 699 399
: +421 903 301 343
facebook:     instagram:

Spotrebiče a náradie

OPaOS – revízie elektrických spotrebičov a náradia

Zamestnávateľ je povinný vykonať činnosti, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri užívaní stavieb a ich súčastí, prevádzke pracovných prostriedkov a používaní pracovných postupov, medzi ktoré patrí aj OPaOS elektrických spotrebičov a elektrického náradia.

Každý elektrický spotrebič alebo ručné náradie používané v prevádzke musí prejsť pravidelnou kontrolou a pravidelnou revíziou v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti Vyhl. č. 398/2013 § 13a Z.z.  (Rozsah revízie a lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy.)

STN 33 1600 – Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania: Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje jeho stav z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia. Kontrola náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia.

STN 33 1610 – Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania Táto norma stanovuje spôsob a rozsah:
– revízie el. spotrebičov po opravách a úpravách
– kontrol a revízií el. spotrebičov počas ich používania

OPaOS – revízie elektrického ručného náradia a spotrebičov vykonávame meracími prístrojmi v mieste ich hlavného používania, alebo po vzájomnej dohode.

Pre každý elektrický spotrebič/náradie vykonáme:

  • podrobnú prehliadku a zistenie jeho stavu aj jeho jednotlivých súčastí
  • meranie odporu ochranného vodiča (iba pre spotrebiče triedy ochrany I)
  • meranie izolačného odporu
  • meranie unikajúcich prúdov
  • skúšku chodu
  • označenie spotrebiča (poprípade vyznačenie revíznym štítkom)
  • vypracujeme doklad o OPaOS

Výsledkom OPaOS – revízie je správa, protokol, alebo karta o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického ručného náradia alebo spotrebiča v zmysle príslušnej STN.

Doklad o vykonaní OPaOS elektrického spotrebiča/náradia musí byť uložený najmenej do vyhotovenia dokladu z nasledujúcej pravidelnej OPaOS. Tento doklad o vykonaní OPaOS elektrického spotrebiča musí byť uložený u prevádzkovateľa elektrického spotrebiča, alebo náradia a zároveň prístupný orgánom štátneho dozoru.

V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu.