Váš bezpečnostný partner

: +421 918 699 399
: +421 903 301 343
facebook:     instagram:

Meranie umelého osvetlenia

Meranie intenzity osvetlenia

ZDROJ SVETLA je predmet alebo organizmus vydávajúci svetlo, ktoré vzniká premenou z inej energie (prvotný, primárny zdroj svetla), alebo pôsobiaci ako zdroj svetla odrazom, lomom alebo rozptylom svetla iných zdrojov svetla (druhotný, sekundárny zdroj svetla), napr. obloha, strop pri nepriamom osvetlení.

Rozlišujeme na :
– prirodzené zdroje svetla ( Slnko, Mesiac, svietiaci hmyz, rádioaktívne a iné minerály), – umelé zdroje svetla, ktoré delíme na spaľovacie (sviečka a pod.) a elektrické (žiarovky a pod.).

ZÁKLADNÉ POJMY Z OBLASTI FOTOMETRIE
Osvetlenie – využitie svetla k dosiahnutiu viditeľnosti nejakej scény, predmetov alebo ich okolia.
Denné osvetlenie – osvetlenie denným svetlom, dopadajúcim na zem jednak ako priame slnečné svetlo, jednak rozptýlené atmosférou ako oblohové (difúzne) svetlo.
Umelé osvetlenie – osvetlenie umelými zdrojmi svetla.
Združené osvetlenie – súčasné osvetlenie denným aj umelým svetlo. Obyčajne sa pod týmto pojmom rozumie také osvetlenie vnútorného priestoru, kde je denné svetlo trvale alebo dlhodobo dopĺňané svetlom umelých zdrojov. Denná zložka a umelá zložka denného osvetlenia sa merajú samostatne ako denné a umelé osvetlenie.

Pri meraní intenzity osvetlenia postupujeme podľa stanovených nariadení, zákonov, predpisov a noriem:

 • Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z.
 • Zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
 • Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhlášky MZ SR č.541/2007 Z.z. – o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
 • Vyhlášky MZ SR č.206/2011 Z.z. – ktorou sa dopĺňa vyhl. 541/2007 Z.z.
 • Vestník MZ SR čiastka 27-49; november/2013
 • STN 36 0015 – Meranie umelého osvetlenia
 • STN 73 0580 – Denné osvetlenie budov
 • STN EN 12464-1: 2012 – Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská
 • STN EN 12464-2: 2012 – Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská
 • STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk. Revízia STN EN 12193: 2001
 • STN EN 15193: 2008 – Energetické požiadavky na osvetlenie

Aby ľudia mohli vykonávať zrakové úlohy efektívne a presne, musí byť zabezpečené dostatočné a vhodné osvetlenie. Požiadavky na osvetlenie sú určené uspokojením troch potrieb:
1. Zrakovej pohody – pracovník sa cíti príjemne
2. Zrakového výkonu – sú schopní vykonávať zrakové úlohy aj v ťažkých podmienkach
3. Bezpečnosti

Nami vykonávané meranie osvetlenia

V našej spoločnosti meranie intenzity osvetlenia vykonáva revízny technik (§16 Vyh. MPSVaR č.508/2009Z.z.) s platným osvedčením a oprávnením vydaným Technickou inšpekciou SR. Meranie je realizované certifikovaným meracím prístrojom s platným kalibračným listom.
Výsledkom merania intenzity osvetlenia je komplexná „Správa o meraní ….“ ktorá má informačno – kontrolný charakter, ktorý možno použiť pri kolaudáciách, ako podklady pre údržbu, opravu alebo rekonštrukciu svetelných zariadení.

V prípade zvláštnych požiadaviek, alebo pochybností objednávateľa o výsledku merania doporučujeme vykonať tzv.„Úradné meranie“, ktoré zabezpečuje „Odborne spôsobilá osoba“, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 355/2007 Z.z. §§ 15 ods .1 písm. a) kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie.

Ponúkame meranie intenzity osvetlenia sústav ako podklad ku kolaudácii, podklad pre údržbu, opravu alebo rekonštrukciu svetelných zariadení.  

Cena merania intenzity osvetlenia

Cena za meranie je individuálna a závisí od celkového objemu prác, počtu meraných objektov, časovej náročnosti na realizáciu merania a následné vyhodnotenie a spracovanie nameraných výsledkov.
Do výslednej ceny nie sú zahrnuté dopravné a režijné náklady.
Z uvedeného dôvodu koncovú cenu pre objednávateľa stanovujeme individuálne po vzájomnej dohode.

Informatívny cenník jednotlivých meraní:

Pravidelný priestor so svietidlami v dvoch a viac radách 18 maraní 36,00€
Pravidelný priestor so svietidlami v jednej rade 6 meraní 12,00€
Pravidelný priestor s jedným svietidlom 4 merania 8,00€
Pravidelný priestor s dvomi alebo viacej súvislými radmi svietidiel 14 meraní 28,00€
Pravidelný priestor s jednou súvislou radou svietidiel 8 meraní 16,00€
Osvetlenie na porovnávacej rovine – ostatné čl. 4.4. STN EN 12646-1 *DOHODOU
Pracovné miesto 1 meranie 3,50 €
Spracovanie predloženej dokumentácie 1,0 hod. 10,00 €
Dopracovanie chýbajúcej dokumentácie *DOHODOU
Spracovanie výsledkov a vyhotovenie protokolu z jednotlivých meraní 1,0 hod. 20,00€
Možnosť uplatnenia zliav.
Uvedené ceny sú bez DPH.
  **Cena je stanovená podľa rozsahu, účelu a náročnosti merania.

V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu.