Vypracované vspolupráci sABT-0279/07
http://www.safework.gov.sk/zoz_vyd_oo.php

Základné zákony k BOZP

Aktuálne znenie jednotlivých zákonov možno nájsť na:

 1. http://www.zbierka.sk
 2. http://jaspi.justice.gov.sk

 

1. mája 2008nadobudol účinnosť zákon č. 140/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 460/1992           Ústava Slovenskej republiky
 • 355/2007           Oochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 280/2006           O povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
 • 126/2006           O verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 125/2006           O inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 124/2006           O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( Zákon o BOZP )
 • 331/2005           O orgánoch štátnej správy vo veciach drogových pre kurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 82/2005             O nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 2/2005               O posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
 • 725/2004           O podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 437/2004           O náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a oz…..
 • 377/2004           O ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 121/2004           O pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 462/2003           O náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 461/2003           O sociálnom poistení
 • 261/2002           O prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 311/2001           Zákonník práce
 • 163/2001           O chemických látkach a chemických prípravkoch
 • 142/2000           O metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 264/1999           O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 139/1998           O omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
 • 315/1996           O premávke na pozemných komunikáciách
 • 455/1991           O živnostenskom podnikaní ( Živnostenský zákon)
 • 51/1988             O banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
 • 44/1988             O ochrane a využití nerastného bohatstva ( Banský zákon)
 • 50/1976             O územnom plánovaní a stavebnom poriadku( Stavebný zákon)
 • 40/1964             Občiansky zákonník

Základné predpisy, nariadenia a vyhlášky o BOZP

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze.

Nariadenie vlády SR č.410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.

Nariadenie vlády SR č.79/2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody.

Nariadenie vlády SR č.115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády SR č.253/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Nariadenie vlády SR č.276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.

Nariadenie vlády SR č.281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

Nariadenie vlády SR č.355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z.z., o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády SR č.387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Nariadenie vlády SR č.392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

Nariadenie vlády SR č.393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

Nariadenie vlády SR č.395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Nariadenie vlády SR č.416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibrácií v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády SR č.272/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien.

Nariadenie vlády SR č.286/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov.

Nariadenie vlády SR č.308/2004 Z.z., o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia.

Nariadenie vlády SR č.310/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia.

Nariadenie vlády SR č.176/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia.

Nariadenie vlády SR č.328/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.513/2001 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby.

Nariadenie vlády SR č.576/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády SR č.29/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády SR č.117/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení nariadenia vlády SR č. 296/2002 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení neskorších predpisov.Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov