Váš bezpečnostný partner

: +421 918 699 399
: +421 903 301 343
facebook:     instagram:

EZS – všeobecné informácie

EZS – všeobecné informácie

Zákon o súkromnej bezpečnosti

473
ZÁKON
z 23. septembra 2005
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
v znení zákona
598
ZÁKON
z 3. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z. a mení zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. I
PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 7

Technická služba
(1) Technická služba je vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na činnosti uvedené v odseku 1, ak sa tieto činnosti týkajú mechanických zámkov s menej ako trojbodovým uzamykacím mechanizmom z jedného miesta a prenosných trezorov.

TRETIA ČASŤ TECHNICKÁ SLUŽBA

§ 68

Všeobecné ustanovenia
(1) Technickú službu možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie technickej služby.
(2) O udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby rozhoduje krajské riaditeľstvo na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Licencia na prevádzkovanie technickej služby sa vydáva na desať rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Licencia na prevádzkovanie technickej služby je verejná listina a je neprevoditeľná.
(4) Vzor licencie na prevádzkovanie technickej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 69

Vznik oprávnenia prevádzkovať technickú službu
(1) Oprávnenie prevádzkovať technickú službu vzniká doručením licencie na prevádzkovanie technickej služby. Osobe, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, vzniká oprávnenie prevádzkovať technickú službu dňom zápisu do tohto registra, ak deň zápisu do obchodného registra je neskorší ako deň doručenia licencie na prevádzkovanie technickej služby.
(2) Osoba, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, je povinná podať návrh na zápis do obchodného registra do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby. Ak nie je podaný návrh na zápis do obchodného registra do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby alebo ak registrový súd odmietne vykonanie zápisu, táto osoba je povinná písomné rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby a licenciu na prevádzkovanie technickej služby vrátiť krajskému riaditeľstvu do 15 dní po uplynutí 90-dňovej lehoty alebo do 15 dní od oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu do obchodného registra.

§ 70

Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie technickej služby
(1) Fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, musí spĺňať podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. a) až e) a g) s tým, že § 11 ods. 2 a 3 platí rovnako.
(2) Právnická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, musí spĺňať podmienky ustanovené v § 12 s tým, že fyzické osoby uvedené v § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3 nemusia spĺňať podmienku uvedenú v § 11 ods. 1 písm. f).
(3) Na posudzovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti sa vzťahujú § 13 a 14.
(4) Odborne spôsobilou je osoba, ktorá
a) získala vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa v príslušnom študijnom
odbore a má aspoň jednoročnú prax v tomto odbore alebo
b) má stredoškolské vzdelanie v príslušnom odbore ukončené maturitnou skúškou a
má aspoň dvojročnú prax v tomto odbore, alebo
c) má ukončené stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore a má aspoň
trojročnú prax v tomto odbore.
(5) Odbornú spôsobilosť osoba preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o praxi.
(6) Na uznávanie odbornej spôsobilosti sa primerane vzťahuje § 21 ods. 1 a 3.

Účastníci procesu zriaďovania EZS/TPS

Základnými účastníkmi sú objednávateľ a dodávateľ.
Pri zriaďovaní EZS/TPS je však často treba zvážiť hľadiská a požiadavky ďalších účastníkov.
Tu sa jedná hlavne o plnenie poistných zmlúv (preštudovaním konkrétnej poistnej zmluvy), ďalej požiadaviek policajného zboru, mestskej polície alebo inej bezpečnostnej agentúry, ak bude objekt pripojený prostredníctvom prenosového zariadenia na pult centralizovanej ochrany (ďalej len „PCO“).
Podstatné sú tiež podmienky prevádzkovateľov komunikačných a iných sietí alebo prostriedkov, ktoré budú pri prevádzke EZS/TPS využívané (tu sa jedná o poskytnutie VTS, GSM …).
Základná spôsobilosť vstupov
Do procesu zriaďovania vstupujú okrem účastníkov iné hmotné (zariadenia, náradie atd.) a nehmotné vstupy (vedomosti, pravidlá atd.).
Pred zriaďovaní EZS/TPS je potrebné preveriť spôsobilosť uvedených vstupov.
Preverenie jednotlivých vstupov platí pre objednávateľa ako aj dodávateľa.

Hlavne sa jedná:

A. Objednávateľ
Overiť si že je skutočne oprávnený disponovať objektom a zadávať podobné dielo.
B. Dodávateľ
Musí mať registrovanú živnosť na základe licencii technickej služby.
C. Zariadenie
Prehlásenie o zhode, certifikáty, skúšobné protokoly.
D. Kompetentná osoba
Musí mať oprávnenie k službe ktorá do procesu vstupuje.
E. Dokumentácia a údaje
S dokumentáciou a údajmi k EZS/TPS musí nakladať ako s predmetom obchodného tajomstva, resp. zákona o ochrane osobných údajov.
F. Etika
Dodávateľ techniky by mal pri procese zriaďovania jednať eticky. To znamená účtovať primerané ceny za výkon, dbať na vysokú profesionálnu úroveň dodávky a na seriózne vystupovanie voči objednávateľovi. Nesmie nikde oznamovať žiadne informácie o objednávateľovi ktoré zistil behom procesu. Výnimku tvorí iba situácia, kedy by zistil, že objednávateľ jedná protiprávne alebo pácha spoločensky nebezpečnú či kriminálnu činnosť.
Nečakajte kým bude neskoro!

Pre konkrétne požiadavky nás neváhajte kontaktovať.