Potrebná dokumentácia k OPaOS

K výkonu „revízie“ musí mať revízny technik k dispozícii okrem technickej dokumentácie, výkresov skutočného vyhotovenia a technickej správy ešte:

 1. Protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia.
 2. Dokumentáciu elektrického zariadenia.
 3. Zásady pre vykonávanie údržby, kontrol, revízii, skúšok a meraní.
 4. Záznamy o vykonanej údržbe, záznamy kontrol a meraní.
 5. Správu o predchádzajúcej odbornej prehliadke a skúške (revízii).
 6. Prevádzkové záznamy o vykonaných kontrolách po prípadných rekonštrukciách, opravách alebo premiestňovaní.
 7. Doklady o prípadnej činnosti odborných orgánov inšpekcie a dozoru.

Dokumentácia elektrického zariadenia

Súčasťou dodávky každého elektrickéhozariadenia musí byť sprievodná dokumentácia, ktorej rozsah a obsah určujú príslušné právne predpisy a normy. Jedná sa najmä o zákon č.124/2006 Z.z., vyhlášku č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Dokumentácia elektrického zariadenia:

 1. K vyhradenému elektrickému zariadeniu a ostatnému elektrickému zariadeniu patrí:
  • sprievodná technická dokumentácia,
  • projektová dokumentácia,
  • prevádzková dokumentácia.
 2. Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia sa spracúva v rozsahu zodpovedajúcom charakteru zariadenia a technickým požiadavkám.Súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie, údržbu a podmienky na vykonávanie kontrol a prehliadok.
 3. Sprievodnú dokumentáciu výrobcu tvoria technické požiadavky a údaje, ktorétreba splniť, aby sa elektrické zariadenie mohlo používať bezpečne a na účel, na ktorý bolo vyrobené. Na elektrickom zariadení môžu byť vyznačené technické požiadavky a údaje.
 4. Projektovú dokumentáciu tvorí projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia, na základe ktorej možno vykonať odborné prehliadky, odborné skúšky a protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí určené v technickej norme.
 5. Prevádzkovú dokumentáciu tvorí prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia.Súčasťou prevádzkovej dokumentácie sú záznamy o vykonaných kontrolách a o zistených a odstránených nedostatkoch podľa tejto vyhlášky, o vykonaných prehliadkach a skúškach vyhradeného elektrického zariadenia určených v osobitnom predpise a záznamy o vykonaných prehliadkach a skúškach ostatných elektrických zariadení podľa sprievodnej dokumentácie výrobcu.
 6. Dokumentáciu elektrického zariadenia prevádzkovateľ uchováva a zabezpečuje jej aktualizáciu počas životnosti elektrického zariadenia a na požiadanie ju predkladá kontrolným orgánom.