LEGISLATÍVA

Zákony NR SR

č. 124/2006 Z.z.                    o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

č. 125/2006 Z.z.                    o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vyhlášky

MPSVaR č. 508/2009 Z.z.      na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

MV SR č. 94/2004 Z.z.           ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb

 

Normy STN

STN 33 2000-4-41:2007         Elektrické inštalácie budov. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-5-51:2010         Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-6:2007              Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia

STN 33 2000-7-701:2007       Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou