Revízia a kontrola

elektrických spotrebičov a ručného náradia

podľa STN 33 1600 a STN 33 1610V súčasnom období pri rozširovaní podnikateľskej aktivity, kedy vznikajú nové firmy, remeselnícke a výrobné dielne, ktoré podľa zákona č. 348/2008 Z. z., o živnostenskom podnikaní využívajú pre svoju výrobnú činnosť elektrické spotrebiče - ručné náradie, je potrebné pripomenúť, že základnou bezpečnostnou požiadavkou v zmysle zákona č. 140/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je aj ochrana pracovníkov pred zásahom elektrickým prúdom. Podľa uvedeného zákona je zamestnávateľ povinný kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení a zabezpečovať v pravidelných lehotách určených osobitnými predpismi, kontroly, revízie elektrotechnických zariadení a odstraňovať zistené nedostatky.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť po jeho nainštalovaní východiskovú revíziu a kontrolu pracovného prostriedku vrátane periodických revízií podľa STN (STN 33 2000-6, STN 33 1500, STN 33 1610, STN 33 1600).

Kontrolu a revízie elektrických spotrebičov - ručného náradia vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ak je elektrický spotrebič - ručné náradie používané v podmienkach, ktoré používaním zhoršujú jeho stav a vytvárajú pri manipulácii možnosť vzniku zásahu elektrickým prúdom, zamestnávateľ musí zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly, alebo revízie oprávnenou osobou.


Kontrola a revízia elektrických spotrebičov - ručného náradia nie sú rovnaké pojmy a po jeho obsahovej náplni sú definované nasledovne:
1. Kontrola elektrického spotrebiča/ručného náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zisťuje ich bezpečný stav (chod), hlavne po mechanickej a elektrickej stránke.

2. Revízia elektrického spotrebiča/ručného náradia je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje ich stav z hľadiska jeho bezpečnosti; súčasťou revízie je vypracovanie protokolu/revíznej správy.

Prehliadka elektrického spotrebiča - ručného náradia je vizuálna kontrola stavu elektrického spotrebiča/ručného náradia s použitím všetkých zmyslov potrebných na zistenie bezpečnosti pred zásahom elektrickým prúdom. Je východiskovým stavom na skúšanie a meranie.
Skúšanie je činnosť vykonávaná na elektrickej inštalácii, ktorou sa má dokázať, účinnosť ochranných a signálnych zariadení, napr. prúdových chráničov, zariadení na sledovanie izolačných stavov zariadení, na núdzové vypínanie, a pod.
Meranie je zisťovanie dôležitých hodnôt potrebných na posúdenie účinnosti ochranného a istiaceho zariadenia, pomocou vhodných meracích prístrojov, ktoré sa nedajú zistiť prehliadkou, alebo skúšaním.

STN 33 2000-6: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia

uvádza definície:
Kap. 6.3.1 revízia (angl. verification): všetky opatrenia, ktorými sa kontroluje súlad elektrickej inštalácie s príslušnými požiadavkami HD 60 364. (Poznámka: zahŕňa prehliadku, skúšanie a písanie správ.)
Kap. 6.3.2 prehliadka (angl. inspection): kontrola elektrickej inštalácie s použitím všetkých zmyslov potrebných na zistenie správnosti výberu a montáže elektrických zariadení.
Kap. 6.3.3 skúšanie (angl. testing): realizácia opatrení v elektrickej inštalácií, pomocou ktorých sa preukazuje jej spôsobilosť. (Poznámka: zahŕňa zisťovanie hodnôt, ktoré sa nedajú určiť prehliadkou, vhodnými meracími prístrojmi.)
Kap. 6.3.4 správa o revízii (angl. reporting): zaznamenávanie výsledkov prehliadky a skúšania. Kap. 62.1.6 Revíziu musí vykonávať osoba znalá, oprávnená na vykonávanie revízií. (Poznámka: požiadavky týkajúce sa kvalifikácie podnikov a osôb sa riešia na národnej úrovni.) Kap. 62.3.2 Správy musí zostaviť a podpísať alebo inak autorizovať oprávnená osoba alebo osoby.

STN 33 1500: 1990 Revízie elektrických zariadení

STN 33 15 00 je základnou normou pre vykonávanie revízií elektrických zariadení a zariadení pre ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny. Norma platí pre všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok a okolité prostredie, za stanovených podmienok prevádzky, elektrickým prúdom alebo napätím alebo javmi vyvolanými účinkami elektriny, pokiaľ iné STN alebo predpisy orgán štátneho odborného dozoru nestanoví pre zvláštne prípady odlišné požiadavky.

STN 33 1600: 1996 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania

Účelom STN 33 1600 je stanoviť odlišné požiadavky na revízie a kontroly náradia počas jeho používania, od požiadaviek základnej STN 33 1500.
Definícia revízie je uvedená v bode:
Kap. 2.2.1 revízia náradia: súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav náradia z hľadiska jeho bezpečnosti; súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia.

STN 33 1610: 2002 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania

Účelom STN 33 1610 je stanoviť požiadavky na kontroly a revízie elektrických spotrebičov počas ich používania, odlišné od požiadaviek STN 33 1500 a STN 33 1600, s cieľom zabezpečenia ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a proti požiaru.
Definícia revízie je uvedená v bode:
Kap. 3.1.2 revízia elektrického spotrebiča: súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav spotrebiča z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie spotrebiča je vypracovanie dokladu o revízii.
Kap. 5.3 Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov sú stanovené v tabuľke 1 uvedenej normy.

Všetky vyššie citované STN majú jednu spoločnú definíciu revízie:
Revízia elektrického zariadenia
(elektrického ručného náradia, elektrického spotrebiča) je: činnosť vykonávaná na elektrickom zariadení, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie je vypracovanie správy o revízii.

Revíziu a kontrolu elektrických spotrebičov môžu vykonávať len osoby k tomu oprávnené podľa príslušných platných právnych predpisov.

Z uvedených definícií vyplýva, že oprávnené osoby v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. (poučený pracovník, elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik pre riadenie činnosti a riadenie prevádzky) nemôžu vykonávať revízie elektrického spotrebiča/ručného náradia, keď má byť výstupom protokol - revízna správa.

Revízny technik pri svojej činnosti využíva aj technické normy, ktoré obsahujú pravidlá, usmernenia, charakteristiky alebo výsledky činností, ktoré sú zamerané na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti pri všeobecnom opakovanom použití. Podľa nich vykonáva vlastné revízie (napr. povinné a nepovinné meranie parametrov).

Pár slov na záver.

V STN 33 1610 „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas používania“ v prílohe D (pozn. už zrušená) – informatívna príloha je napísané:„Vykonávanie revízií a kontrol spotrebičov“
Revízie a kontroly elektrických spotrebičov môžu vykonávať pracovníci s odpovedajúcou elektrotechnickou spôsobilosťou v stanovenom rozsahu pre vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia podľa STN 33 1600. Odporúča sa ich zaškolenie v rozsahu tejto normy z hľadiska postupu a priameho vykonávania kontrol a revízií.


A teraz si môžeme položiť otázku: „Ako je teda možné, že uvedené texty sa v takomto znení dostali do znenia obidvoch STN, kto povolil (odporúčal) vykonávať revízie samostatným elektrotechnikom a dokonca povereným poučeným pracovníkom pod dohľadom?“

Ako sa k tomu stavajú revízni technici - elektrotechnici špecialisti, ktorí musia mať na uvedenú činnosť osvedčenie udelené IP a v prípade právnickej osoby aj oprávnenie udelené TI, a viazanú živnosť udelenú živnostenským úradom.
Tu je ďalší rozpor. Ten kto chce poctivo podnikať v oblasti revízií elektrických inštalácií a elektrických zariadení musí mať „Osvedčenie“ vydané IP a ten, kto zamestnaneckým spôsobom šetrí peniaze veľkej firme (závodu) tomu stačí len nejaké zaškolenie.V neposlednom rade revízny technik musí mať na získanie „Osvedčenia“ najmenej elektrotechnické vzdelanie s maturitou - ÚSO (viď Vyhláška č. 508/2009 Z. z. príloha č. 11, pričom pri postupovaní podľa uvedených STN postačuje týmto pracovníkom výučný list).

Z uvedeného textu vyplýva, že autori v čase tvorby týchto textov zvýhodnili firmy/podniky/organizácie, ktoré používajú na svoju výrobnú činnosť veľké množstvo elektrických spotrebičov - elektrického ručného náradia.
Takýmto spôsobom sa síce ušetria nemalé finančné prostriedky, ale zabudli na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, čím z hľadiska pracovne – právnych vzťahov vystavili pracovníkov (obsluhy) možnému zásahu a následnému úrazu elektrickým prúdom.
Je možné, že vedúci pracovníci o takýchto postupoch svojich podriadených ani nevedia.

Vedúcim pracovníkom musí byť ale jasné, kto môže vykonávať kontroly a kto revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky). Preto je potrebné v tejto oblasti zosúladiť legislatívu s technickými normami a tak zbytočne predchádzať nedorozumeniam, ktoré môžu mať ďalekosiahle následky.

19. novembra 2013 - Vvhláška č.398/2013 Z.z. mení a dopĺňa vyh. č.508/2009 Z.z. §13a - REVÍZIA elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča. §13b - KONTROLA elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča.

A vyjadrenie na záver (Technická inšpekcia SR)

Kto môže vykonávať revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov po zmene Z1, ktorou bola od 1.12.2011 zrušená príloha A STN 33 1600:1996 a po zmene Z1, ktorou bola zrušená príloha D STN 33 1610:2002? Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania a revízie a kontroly elektrických spotrebičov (okrem pevne pripojených spotrebičov) počas ich používania v zmysle požiadaviek STN 33 1600 a STN 33 1610 sa nepovažujú za odborné prehliadky a odborné skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., neplatia pre ne lehoty stanovené vo vyhláške pre elektrické inštalácie a uvedené revízie nemusí vykonávať revízny technik s odbornou spôsobilosťou podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania a revízie a kontroly elektrických spotrebičov (okrem pevne pripojených spotrebičov) počas ich používania v zmysle požiadaviek STN 33 1600 a STN 33 1610 sa považujú za iné prehliadky a skúšky, ktoré môže v zmysle § 9 ods. 1 písm. d) vykonávať osoba určená prevádzkovateľom podľa požiadaviek výrobcu alebo požiadaviek v uvedených STN. Takouto osobou však musí byť niektorá osoba s odbornou spôsobilosťou na činnosť na technickom zariadení elektrickom podľa § 19 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Upozorňujeme, že zamestnávateľ je povinný v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami a na základe toho posúdiť, aká odborná spôsobilosť je na činnosť vyžadovaná a na základe § 6 ods. 1 písm. o) zaraďovať potom zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti a na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V prípade zásahu a následnom úraze elektrickým prúdom, takýmto spôsobom "zrevidovaným" elektrickým spotrebičom - elektrickým ručným náradím, pri dokazovaní viny, majiteľ firmy, alebo nim poverení pracovníci, plne zodpovedajú za spôsobený úraz.
A to je už z právneho hľadiska samostatná kapitola.

Použitá literatúra :
[1] STN 33 1600 Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania
[2] STN 33 1610 Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
[3] ČSN 33 1600: 2009 Revize a kontroly elektrických spotrebičůběhempoužívání
[4] Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[5] Vyhláška č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
[6] Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
[7] Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
[8] Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
[9] Huna, R. – Staroňová, J. – Janove, V.: Rozpor vo vykonávaní odborných prehliadok, odborných skúšok a kontrol elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia. Zborník prednášok z odborného seminára Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach z 23. 2. 2006, str. 85 - 88. ISBN 80-969282-1-X. Liptovský Mikuláš 2006
[10] Huna, R.: Poznatky z revízií elektrického ručného náradia a spotrebičov vykonávaných podľa platných právnych predpisov a technických noriem. Panelová diskusia SEZ-KES. ELO SYS 2008. Trenčín 2008
[11] http://www.aos.sk/spe/seminare


Nechávate vykonávať na vašich zariadeniach pravidelné kontroly? Viete ako sa o ne starať?
Radi privítame vaše postrehy a skúsenosti.