Kamerové systémy a ochrana osobných údajov.Bojíte sa o svoju rodinu, o seba, o svoj majetok, chcete mať prehľad o dianí vo vašej firme a rozhodli ste sa použiť kamerový monitorovací systém, aby ste mali prehľad o tom čo sa tam deje a tak zvýšiť bezpečnosť Vášho okolia?
Aj mnoho spoločností vedie ochrana majetku, či bezpečnosť zamestnancov, stále k častejšiemu používaniu kamerových systémov, prostredníctvom ktorých môžu sledovať dianie okolo nich.
Nie vždy si však dostatočne uvedomujú, že práve takáto „ochrana“ môže zasahovať do súkromia iných osôb.
Určite si každý z nás položil otázku, do akej miery je schopný vzdať sa svojho súkromia pre bezpečnosť svoju, svojich blízkych, či pre ochranu svojho majetku.

Citát z filmu: NEPRIATEĽ ŠTÁTU(ENEMY OF THE STATE) USA, 1998
"Jediné nepreniknuteľné súkromie už máme skutočne len vo vlastnej hlave, všetko ostatné sa dá nahrať, alebo natočiť. Nie je kam sa ukryť a pritom všetkom, čo ukazujeme vo filme je už tak desaťročia zastarané."

A ako je to s prevádzkovateľmi kamerových systémov?Skôr, ako sa ktorákoľvek spoločnosť rozhodne používať v praxi kamerový systém, mala by však dôkladne zvážiť následky takéhoto monitorovania z hľadiska ochrany súkromia jednotlivcov. A práve z tohto dôvodu by mala poznať odpovede najmä na otázky typu:
1. Sú spracúvané údaje aj údajmi osobnými?
2. Je spracúvanie osobných údajov zákonné (nie je v rozpore s právnymi normami platnými na území SR, je účel spracúvania jasný a jednoznačný)?
3. Nevzniká spracúvaním osobných údajov nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd jednotlivcov (samotný zákon o ochrane osobných údajov ukladá takúto povinnosť zodpovednej osobe prevádzkovateľa)?
4. Je spracúvanie osobných údajov legitímne (spracúvame osobné údaje na základe informovaného súhlasu dotknutých osôb, zmluvných vzťahov, osobitných právnych predpisov) a primerané (nie je možné dosiahnuť účel aj inými prostriedkami, zodpovedajú osobné údaje svojim rozsahom a obsahom účelu)?
5. Sú informácie pre dotknuté osoby o použití kamerových systémov zodpovedajúce platným právnym normám (je spôsob poskytovania informácií vhodný aj pre slabozrakých a nevidiacich)?
6. Sú prijaté bezpečnostné opatrenia primerané vzhľadom k spôsobu spracúvania osobných údajov?
7. Sú zaručené práva dotknutých osôb (napr. právo podať námietku proti spracúvaniu, právo na prístup, opravu alebo likvidáciu)?

Registračná a evidenčná povinnosť prevádzkovateľov kamerových systémov.
Prevádzkovateľ kamerových systémov je povinný si splniť registračnú povinnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR (táto povinnosť sa vzťahuje výlučne na prevádzkovateľa, nie na jeho sprostredkovateľa), pokiaľ nepodlieha niektorej z výnimiek uvedených v zákone o ochrane osobných údajov. V opačnom prípade má povinnosť viesť o takomto systéme evidenciu.

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti.
Ak hovoríme o monitorovaní priestorov prístupných verejnosti, máme predovšetkým na mysli také priestory, ktoré sú prístupné verejnosti trvale, periodicky alebo príležitostne, ktoré zahŕňajú v sebe obchodný, podnikateľský, kultúrny, alebo iný podobný priestor (môže ísť o budovy alebo ich časti, pozemky, ulice, námestia, a podobne). ....

Monitorovanie priestorov škôl a školských zariadení.
Problém monitorovania priestorov škôl a školských zariadení (ďalej len „škôl“) je z hľadiska ochrany osobných údajov omnoho zložitejší, ako sa na prvý pohľad zdá.V tomto prípade je potrebné osobitne posudzovať monitorovanie priestorov škôl, ktoré sú bežne prístupné verejnosti (priestory, ktoré sú vyhradené pre prístup verejnosti), od priestorov, do ktorých nie je bežne povolený prístup iným osobám, ale výlučne zamestnancom, či žiakom školy (triedy, zborovňa, kabinety, jedáleň, šatne, atď.). ...

Kedy je možné spracúvať osobné údaje prostredníctvom kamerových systémov? Komu môžeme takéto údaje poskytnúť? Aký dlhý záznam a za akých okolností môžem uchovávať?Myslíte si že sú tieto pravidlá bežne dodržiavané?
Radi privítame vaše názory a postrehy. Najzaujímavejší komentár bude odmenený.


Objednajte si atrapu kamery už za 8€ vrátane poštovného. V kamere je signalizačná led dióda ktorá je napájaná 2 x AAA (nie sú súčasťou).

Ak máte ďalšie otázky neváhajte nás kontaktovať.